POLITIK FOR PERSONOPLYSNINGER

Denne persondatapolitik informerer dig om, hvordan Babyscreen Sweden AB (også “os”, “vi” og “vores”) behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har i forhold til vores behandling af personoplysninger.

Denne persondatapolitik henvender sig til dig, der gennemgår ultralyd; eller fosterdiagnostiske tests; tillade os at udføre analyse af dine prøver i laboratoriet; eller på anden måde kontakte os.

Kort sagt behandler vi dine personoplysninger til følgende formål:

  • Administration af de tjenester, som du bestiller og køber hos os og forvaltning af de rettigheder og forpligtelser, der følger heraf;
  • Udføre vores tjenester og udføre analyser af dine prøver, hvor det er relevant, og journalføring og opfylde vores juridiske forpligtelser som sundhedsudbydere i forbindelse hermed;
  • At kunne kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål, hvis du kontakter os; og
    at behandle eventuelle klager og krav.

     

Nedenfor og på ovenstående links finder du mere detaljeret information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Hvem er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger

Babyscreen Sweden AB med organisationsnummer 559328-3418 (“Babyscreen”) er persondataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet i denne persondatapolitik.

Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os, f.eks. på vores adresse c/o iDr-Kliniken, Kungsgatan 32, 411 19 Gøteborg eller via vores e-mailadresse info@babyscreen.se.

Hvordan vi indsamler dine personlige data

De personoplysninger, som vi behandler om dig, indsamler vi hovedsageligt direkte fra dig i forbindelse med, at du kontakter os vedrørende vores tjenester, eller når vi udfører vores tjenester.

Vi skal behandle de personoplysninger, som vi anmoder om i forbindelse med dit køb af og implementering af vores tjenester. Du kan læse om, hvilke personoplysninger du skal afgive til os nedenfor, hvor retsgrundlaget angives at være opfyldelse af den aftale, vi har med dig, eller opfyldelse af de juridiske forpligtelser, som vi skal overholde. Hvis du ikke giver os sådanne personlige data, vil vi ikke være i stand til at gennemføre dit køb eller udføre vores tjenester.

Hvilke personoplysninger vi behandler, formål og retsgrundlag for behandlingen

For at administrere din booking og dit køb af vores tjenester

Babyscreen behandler dit navn, kontaktoplysninger (e-mailadresse, adresse, telefonnummer) for at administrere din reservation og dit navn, kontaktoplysninger og reservationsoplysninger for at opfylde aftalen vedrørende dit køb af vores tjenester. Behandlingen er nødvendig for, at vi kan indgå og opfylde kontrakter med dig i henhold til artikel 6.1 b) i GDPR, dvs. modtage, behandle og udføre købte ydelser, herunder kommunikation med dig vedrørende de ydelser, du har købt, samt andre sædvanlige aktiviteter såsom afsendelse af reservationsbekræftelser og, hvor det er relevant, håndtering af betalingsoplysninger.

For at udføre vores tjenester; analysere dine prøver, hvor det er relevant, og føre optegnelser

Vi behandler dit navn, cpr-nummer eller fødselsdato (hvis du ikke har et svensk cpr-nummer), kontaktoplysninger, dato for ultralyds- eller fosterdiagnostiske test og resultater af vores tjenester for at føre optegnelser i forbindelse med din pleje og opfylde vores forpligtelser som plejer. Vi kan også opdatere og behandle dine personoplysninger baseret på sundhedsydelser, som du har modtaget fra en anden sundhedsudbyder end Babyscreen, hvis dette vurderes at være nødvendigt for at levere sundhedsydelser til dig. Det omfatter eksempelvis oplysninger om din sygehistorie, som vores sundhedspersonale modtager via Landspatientoversigten (NPÖ), et nationalt system for så. sammenhængende journalføring, i det omfang det skønnes relevant at hjælpe dig med dit sundhedsfaglige forhold, eller hvis du har givet samtykke til det. Du har ret til at gøre indsigelse mod konsolideret journalføring.

Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores juridiske forpligtelser som sundhedsudbydere efter patientdataloven (SFS 2008:355), patientsikkerhedsloven (SFS 2010:659) og sundhedsloven (SFS 2017:30) samt f.eks. årsager relateret til medicinske diagnoser, levering af sundhedsydelser og journalføring i henhold til artikel 6.1 c) og 9.2 h) i GDPR. Vi fører digitale journaler, som er gemt i datofiler. Hvordan vi skal og må behandle dine data til journalføring er reguleret ved lov i patientdataloven og Socialstyrelsens forskrifter og generelle råd om journalføring og behandling af personoplysninger i sundhedsvæsenet (HSLF-FS 2016:40) ).

Vi behandler dit personnummer for at kunne foretage en sikker identifikation, og fordi det er nødvendigt for, at vi overholder loven.

For at kunne kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål, hvis du kontakter os

Babyscreen behandler dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og andre personlige data, som du giver os, når du kontakter os.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne kommunikere med dig og besvare dine spørgsmål ud fra en interesseafvejning i henhold til artikel 6.1 f) i GDPR, hvor vores legitime interesse er at kunne kommunikere med dig, der kontakter os.

For at behandle eventuelle klager og krav

BabyScreen behandler dit navn og dine kontaktoplysninger for at behandle eventuelle klager fra dig eller andre krav eller for at kunne indlede eventuelle krav. Om nødvendigt behandler vi også andre personoplysninger om dig, f.eks. fra vores kommunikation med dig vedrørende klagen eller kravet.

Vi behandler dine personoplysninger til dette formål med understøttelse af en interesseafvejning i henhold til artikel 6.1 f) i GDPR, hvor vores legitime interesse er at kunne håndtere og forsvare os mod en eventuel juridisk klage eller krav.

Hvor længe vi gemmer dine personlige data

Babyscreen gemmer dine personlige data i overensstemmelse med følgende:

I henhold til bogføringsloven (SFS 1999:1078) har vi en juridisk forpligtelse til at gemme dine personoplysninger, der er nødvendige for regnskabsmæssige formål, såsom navn, betalingshistorik og andre oplysninger, der udgør regnskabsmateriale, til og med udgangen af 7. år efter udgangen af det kalenderår, hvori regnskabsåret sluttede.
I henhold til patientdataloven (SFS 2008:355) har vi en juridisk forpligtelse til at gemme dine journaler i mindst ti (10) år efter, at de sidste oplysninger blev indtastet i dokumentet.
Udover ovenstående gemmer vi dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne yde god pleje i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser som plejeudbyder.
Udover ovenstående gemmer vi de personoplysninger, vi har modtaget, når vi har været i kontakt med dig i et (1) år efter kontaktens ophør.

Hvis du har en klage eller et krav mod Babyscreen, eller hvis vi indleder et krav, kan vi være nødt til at opbevare personoplysninger i længere tid for at etablere, håndhæve eller forsvare retskrav. Vi gemmer derefter dine personoplysninger, så længe processen vedrørende kravet er i gang.

Hvem har adgang til dine personlige data?

Vi deler dine personoplysninger med vores partnere og leverandører på den måde, vi beskriver nedenfor.

Head of Search: e-mailudbyder, webhosting og it-systemer
– ser data i vores IT-systemer i forbindelse med programmering og opdatering af dem.
Svea Finans: Betalingsudbyder, modtager information om din betaling.
iXSy AB: leverandør af IT-systemer – ser data i vores IT-systemer i forbindelse med programmering og opdatering af dem.
Mazars SET Revisionsbyrå AB – vores revisor, der behandler personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at udføre deres tjenester.
Samarbejdspartnere og underleverandører – medicinske testsamarbejdspartnere og underleverandører – behandler personoplysninger i egenskab af vores persondatabehandler.
iLab Medical AB – laboratorium, der behandler personoplysninger i egenskab af vores persondataassistent i det omfang, det er nødvendigt for at give analysesvar.
Andre sundhedsudbydere – Babyscreen er tilsluttet National Patient Overview (NPÖ), hvilket betyder, at hvis du søger pleje hos en anden sundhedsudbyder, kan de få adgang til din journal, forudsat at journalen er relevant for, at den pågældende sundhedsudbyder kan for at give dig omsorg, eller hvis du har givet samtykke til det. Du har ret til at gøre indsigelse mod konsolideret journalføring.
Overførsel af dine personoplysninger uden for EU/EØS

Oplysninger, der behandles i forbindelse med din pleje, overføres ikke uden for EU/EØS.

Ellers kan vores samarbejdspartnere og leverandører i deres egenskab af persondataassistenter overføre dine personoplysninger uden for EU/EØS. Dette gøres, hvis der er understøttelse for overførslen efter databeskyttelsesforordningen (GDPR). Det betyder, at overførslen kan baseres på eksempelvis EU-kommissionens beslutning om, at et land tilbyder tilsvarende beskyttelse af personoplysninger som inden for EU eller standardkontraktklausuler med supplerende sikkerhedsforanstaltninger, når det er nødvendigt.

Hvis du ønsker mere information om, hvordan dine personoplysninger overføres uden for EU/EØS, eller hvis du ønsker en kopi af standardkontraktklausuler, som vi har indgået, bedes du kontakte os på kontaktoplysningerne anført i begyndelsen af disse personoplysninger politik.

Dine rettigheder

Hvilke rettigheder har du?

I henhold til GDPR har du visse rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Nedenfor kan du læse mere om, hvad disse rettigheder er.

Hvis du har spørgsmål til rettighederne eller ønsker at bruge nogen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er angivet i begyndelsen af denne privatlivspolitik.

Ret til at gøre indsigelse mod behandling

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en interesseafvejning. I nogle tilfælde kan vi fortsætte med at behandle dine personoplysninger, selvom du har gjort indsigelse mod behandlingen. Dette kan ske, hvis vi kan påvise legitime årsager til behandlingen, der opvejer dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis det er for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.

Adgangsret

Du har ret til at modtage bekræftelse på, om vi behandler dine personoplysninger. Hvis vi behandler dine personoplysninger, har du også ret til at modtage information om, hvordan vi behandler dem og til at modtage en kopi af dine personoplysninger.

Ret til berigtigelse

Du har ret til at rette eventuelle ukorrekte personoplysninger om dig og til at få suppleret ufuldstændige personoplysninger.

Ret til sletning (retten til at blive glemt) og begrænsning af behandlingen

Under visse betingelser har du ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger. Sådanne forudsætninger eksisterer, hvis der f.eks. personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de er indsamlet eller behandlet, eller hvis du trækker dit samtykke, som behandlingen er baseret på, tilbage, og der ikke er andet retsgrundlag for behandlingen.

Du har også ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine personoplysninger. Sådanne forudsætninger eksisterer, hvis du f.eks. bestride rigtigheden af personoplysningerne, eller hvis behandlingen er ulovlig, og du gør indsigelse mod sletningen af personoplysningerne og i stedet ønsker, at vi begrænser, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format fra os. Du har også ret til at få dine personoplysninger overført til en anden persondataansvarlig, når det er teknisk muligt (“dataportabilitet”).

Retten til dataportabilitet gælder for personoplysninger, som du har givet os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, hvis behandlingen er baseret på en aftale, og behandlingen er automatiseret.

Ret til at klage

Du har altid ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed i Sverige er den svenske datatilsyn.

Interesseafvejning

Som vi har angivet ovenfor, behandler vi nogle af dine personoplysninger med støtte i en interesseafvejning som retsgrundlag for behandlingen. Interesseafvejningen betyder, at vi har foretaget en vurdering af, at vores legitime interesse i at udføre behandlingen opvejer din interesse og dine grundlæggende rettigheder i ikke at få dine personoplysninger behandlet. Hvad er vores legitime interesse er angivet ovenfor.

Hvis du vil vide mere om, hvordan vi har lavet disse vurderinger, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde vores kontaktoplysninger i begyndelsen af denne persondatapolitik.

Ændringer i denne persondatapolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik efter behov, for eksempel for at overholde ændringer i love og regler. Enhver sådan ændring vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Når loven kræver det, kontakter vi dig for at informere dig om ændringen.